Izbirni predmeti

 

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

Učenci tretje triade tudi letos izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, s pisnim soglasjem staršev pa se lahko odločijo tudi za 3 ure. Možno je tudi oprostitev od ene ali obeh ur izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene šole z javno veljavnim programom. V tem primeru morajo učenci prvi teden septembra prinesti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Učenci izbirne predmete izbirajo na obrazcu, ki ga v maju za naslednje šolsko leto izpolnijo doma skupaj s starši. Po opravljeni analizi izbir in v skladu z normativi nastane ponudba izbirnih predmetov šole. Nekateri se izvajajo le za določen razred, pri drugih so učenci iz različnih razredov skupaj. Izbirni predmeti so lahko enoletni ali pa triletni: v tem primeru se nekateri nadgrajujejo. Istega enoletnega predmeta učenec ne more obiskovati večkrat. Zato je pri vključevanju vanje nujen posvet z učitelji in s šolsko svetovalno službo.

Izbor lahko učenci spremenijo do konca pouka v juniju, izjemoma pa do konca septembra, če oblikovane skupine to dopuščajo in če imajo učenci za spremembo utemeljen razlog, ki ga predstavijo pedagoginji.

Preglednica izbirnih predmetov

z. št.

Izbirni predmet

7. r.

8. r.

9. r.

Učitelj

1.     

Drugi tuji jezik: Nemščina I

x

   

A. Velenšek

2.     

Drugi tuji jezik: Nemščina II

 

x

 

A. Velenšek

3.     

Drugi tuji jezik: Nemščina III

   

x

A. Velenšek

4.     

Likovno snovanje I

x

   

C. Prevodnik

5.     

Likovno snovanje II

 

x

 

C. Prevodnik

6.     

Likovno snovanje III

   

x

C. Prevodnik

7.     

Računalništvo: Urejanje besedil

x

   

C. Prevodnik

8.     

Računalništvo: Multimedija

 

x

 

C. Prevodnik

9.     

Računalništvo: Računalniška omrežja

   

x

C. Prevodnik

10.  

Šport: Šport za sprostitev

x

   

J. Goršič

11.  

Šport: Šport za zdravje

 

x

 

J. Goršič

12.  

Izbrani šport: nogomet

   

x

J. Goršič

13.  

Šolsko novinarstvo

x

x

 

K. R. Janežič

14.  

Obdelava gradiv: les

x

   

T. Remih

15.  

Turistična vzgoja

x

x

 

S. Hriberšek

16.  

Organizmi v naravi in umetnem okolju

x

x

 

M. Flere

17.  

Elektrotehnika

 

x

x

T. Remih

18.  

Poskusi v kemiji

   

x

B. Petan

Neobvezni izbirni predmeti 

za 2. triado

 

2017/18

 

V skladu z 20.a členom Zosn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) osnovne šole s šolskim letom 2014/15 učencem 2. triade ponudijo neobvezne izbirne predmete (NIP): drugi tuji jezik, lahko pa tudi umetnost, računalništvo, šport in tehniko.

 

Učenci 4. do 6. razreda se lahko prostovoljno vključijo v pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki jih ponudi posamezna šola.

 

V šolskem letu 2015/16 se v NIP vključijo učenci 4. in 5. razredov.

 

Pouk drugega tujega jezika se izvaja po dve uri tedensko, pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike pa po eno uro tedensko.

 

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

 

Za učence, ki se odločijo za neobvezne izbirne predmete, je obiskovanje pouka obvezno.

 

Predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami.

 

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN

 

Naša šola lahko to leto oblikuje največ 4 skupine neobveznih izbirnih predmetov za 2. triado. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko najmanj 12 in največ 28 učencev.

 

Prijavnice učenci dobijo na šoli, izpolnjene pa vrnejo do roka, napisanega na njih.

 

Svojo odločitev lahko učenci spremenijo samo v okviru možnosti oblikovanih skupin najkasneje do konca pouka v tem šolskem letu. O tem se morajo starši nujno posvetovati s šolsko pedagoginjo.

 

KRATKI OPISI PONUJENIH NIP

 

Pouk drugega tujega jezika (pri nas nemščine), ki lahko poteka od četrtega in se lahko nadaljuje vse do devetega razreda, se izvaja v obsegu dveh ur na teden. V prvem letu učitelj namenja večjo pozornost razvijanju zmožnosti slušnega in govornega razumevanja, sporočanja in sporazumevanja, v naslednjih letih pa tudi razvijanju pisne zmožnosti.

 

Umetnost:Predmet je enoleten oz. je projektno zasnovan, pri čemer učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta. NUM lahko pokriva področja filma, folklore, glasbe, gledališča, likovne, literarne dejavnosti, plesa in šolskih nastopov oz. proslav. Predmetu je namenjena ena ura tedensko. Učenec ga lahko naslednje leto ponovno izbere.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU – PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

Šola učencem 1. razreda v šolskem letu 2015/16 prvič ponudi pouk prvega tujega jezika – angleščine kot neobvezni izbirni predmet.

Predmet se izvaja 2 uri tedensko, po končanih obveznih urah pouka.

Učenec ga izbere prostovoljno - neobvezno, a ga mora potem obiskovati do konca šolskega leta.

Pouk angleščine za vključene učence 1. razreda poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog … Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.

Cilji:

Poslušanje in slušno razumevanje:

• Prepozna, da je besedilo v tujem jeziku.

• Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu.

• Razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.

Govorjenje:

• Poimenuje konkretni svet okoli sebe.

• Se sporazumeva po vzorcih.

• Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze.

• Poje, recitira pesmi, pove izštevanko…

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje kot vsi drugi predmeti, z opisnimi ocenami.

 

Podroben opis - učni načrti na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/

 

z. št.

Izbirni predmet

7. r.

8. r.

9. r.

Učitelj

1.   

Drugi tuji jezik: Nemščina I

x

A. Velenšek

2.   

Drugi tuji jezik: Nemščina II

x

A. Velenšek

3.   

Drugi tuji jezik: Nemščina III

x

A. Velenšek

4.   

Likovno snovanje I

x

C. Prevodnik

5.   

Likovno snovanje II

x

C. Prevodnik

6.   

Likovno snovanje III

x

C. Prevodnik

7.   

Računalništvo: Urejanje besedil

x

C. Prevodnik

8.   

Računalništvo: Multimedija

x

C. Prevodnik

9.   

Računalništvo: Računalniška omrežja

x

C. Prevodnik

10.

Šport: Šport za sprostitev

x

J. Goršič

11.

Šport: Šport za zdravje

x

J. Goršič

12.

Izbrani šport: nogomet

x

J. Goršič

13.

Šolsko novinarstvo

x

x

K. R. Janežič

14.

Obdelava gradiv: les

x

T. Remih

15.

Turistična vzgoja

x

x

S. Hriberšek

16.

Organizmi v naravi in umetnem okolju

x

x

M. Flere

17.

Elektrotehnika

x

x

T. Remih

18.

Poskusi v kemiji

x

B. Petan