DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Učitelji poleg individualizacije in prilagoditev v razredu pri pouku nudijo tudi dopolnilni pouk (DOP), namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. DOP je osnova za vse ostale učne pomoči učencem, zato ga morajo učenci, ki imajo učne težave, redno obiskovati.

Dodatni pouk (DOD) je organiziran za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.

Učenci se v DOD in DOP vključijo prostovoljno na osnovi pisnega soglasja staršev, obisk pa je potem obvezen.

Skupno število ur DOD in DOP je določeno s predmetnikom, razdelitev pa je odvisna od sposobnosti učencev v vsakem posameznem razredu. DOP in DOD se izvajata pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku, pri ostalih predmetih pa samo občasno, na osnovi potreb učencev in presoje učitelja.

DOD in DOP pouk potekata pred ali po pouku po dogovoru z učitelji.

 

UČNA POMOČ IZ JAVNIH DEL

Ko nam uspe na razpisu, v šoli ponudimo tudi učno pomoč, ki jo na osnovi soglasja staršev izvaja zaposleni preko javnih del. Tako imamo letos na šoli zaposlena dva pedagoška delavca, ki učencem individualno ali v majhni skupini pomagata pri domačih nalogah, učenju in pripravah na ocenjevanje, pa tudi na popravne izpite, če vseeno pride do njih. Pri učenju slovenščine pomagata tudi učencem priseljencem. Ta učna pomoč se izvaja v pritličju, v kabinetih 14 in 18.

 

POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Kadar osnovne oblike pomoči učiteljev (individualizacija in diferenciacija pri pouku in v PB, dopolnilni pouk) ne zadoščajo, se razredniki, lahko pa tudi starši, drugi učitelji in učenci obrnejo na svetovalno službo.

Pedagoginja Marina Hojnik Tanko koordinira vse vrste pomoči učencem, se povezuje s starši in zunanjimi strokovnimi ustanovami, sodeluje z razredniki pri pripravi strategij pomoči posameznim učencem in nudi pomoč učencem z osebnimi in socialnimi težavami.

Pedagoginja Suzana Fideršek koordinira in nudi pomoč učencem s posebnimi potrebami in učencem z učnimi težavami v kontinuumu pomoči pred uvedbo postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Izvaja in organizira tudi neposredno pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter učencem priseljencem, se povezuje z njihovimi starši in sodeluje z učitelji pri vzpostavljanju ustrezne klime in reda.

 

INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI

Ure individualne in skupinske pomoči porazdelimo med učence z učnimi težavami in med nadarjene učence.

Učencem, pri katerih splošne ali specifične učne težave kljub predhodnim oblikam pomoči vztrajajo, ponudimo še tovrstno učno pomoč. Gre za tretji korak v kontinuumu pomoči, kjer po pridobljenem soglasju staršev strokovna delavka pri neposrednem delu z učenci išče vzroke učnih težav, ustrezne načine pomoči in učne situacije ter strategije. Individualno (redkeje skupinsko) pomaga učencem obvladovati učno snov in jih uči uporabe načinov za premagovanje težav, razvija občutek varnosti in veča samozaupanje.

Učencem, ki so bili v postopku identificirani kot nadarjeni, učitelji pri rednih urah pouka prilagajajo delo z individualizacijo in diferenciacijo. Vključujejo jih v dodatni pouk, dejavnosti na šoli, v tekmovanja, projekte in raziskovalno delo. Mentorji pripravijo ustvarjalne delavnice, kjer prevladuje aktivno učenje, samostojno raziskovalno delo in delo na terenu. Tem učencem omogočamo razvijanje njihovih potencialov, ki pri pouku ne morejo priti do izraza.

POMOČ ZUNANJIH STROKOVNJAKOV

Če vsa pomoč, ki jo nudimo v šoli, ne zadošča, starše z otroki napotimo po pomoč in diagnostiko, pomagamo pa tudi pri povezavi z ustrezno zunanjo strokovno ustanovo oz. s strokovnjakom. Tovrstno pomoč staršem predlagamo tudi pred uvedbo postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

PRILAGODITVE IN DODATNA STROKOVNA POMOČ

Za učence, ki imajo izrazitejše učne težave ali drugačne vrste primanjkljajev (govorno-jezikovne motnje, čustvene in vedenjske motnje, naglušnost in gluhota, slabovidnost in slepota, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, avtizem itd.), lahko starši pri Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami vložijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja otrok. Skladno s pridobljeno odločbo učencem v razredu prilagajamo metode in oblike dela, določeni strokovnjaki (defektologinja, socialna pedagoginja, surdopedagoginja, psihologinja, učitelji) pa jim nudijo dodatno strokovno pomoč, ki poteka praviloma med poukom individualno ali v majhni skupini v oddelku ali izven njega.

Kadar se na šolo prepišejo učenci priseljenci, jim šola poleg redne pomoči organizira tudi dodatno strokovno pomoč, predvsem pri učenju slovenščine. Pravico do nje imajo ti učenci v prvih dveh letih šolanja v Sloveniji v obsegu odobrenih ur MIZŠ. Ker je teh ur premalo, delavci in učenci šole z učenci priseljenci opravimo tudi veliko prostovoljnih ur pomoči.

Vključeni smo tudi v petletni projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, v okviru katerega multiplikatorka izvaja dodatno pomoč priseljencem.

 

 

 

MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA – LOGOPED

Za učence s težavami v govoru ali izgovorjavi tudi letos s finančno podporo MOC organiziramo diagnostiko in pomoč logopedinje, ki k nam prihaja enkrat na 14 dni.

Njeno delo poteka individualno v času pouka z učenci, ki niso vključeni v logopedsko obravnavo v okviru zdravstva. Ugotavlja govorno-jezikovne sposobnosti učencev, odkriva motnje na področju govorno-jezikovne komunikacije, motnje branja in pisanja ter izvaja ustrezno terapijo.

Učenci so vključeni na predlog razrednikov in v soglasju s starši.

 

 

SVETOVALNE IN MENTORSKE URE

Te ure so namenjene učencem, ki bi se s posameznimi strokovnimi delavci šole radi pogovorili o svojem delu, poiskali nasvet ali pomoč. Učitelji, ki so prostovoljno ponudili učencem to vrsto svetovanja ali pomoči, so jim na voljo po spodnjem urniku ali po dogovoru.

Učitelj

Predmet

Dan

Ura

Prostor

Jana Draksler

MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1,

torek,

sreda

0.

6.

MAT1

Mojca Flere

BIO 8, GOS 6, SPH, NPH, ROD

sreda

0.

kabinet BIO

Marina Hojnik Tanko

ŠSD - pedagoginja

po dogovoru

 

kabinet 37

Veronika Jelen Polak

TJA 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, DKE 7., 8. r,

ponedeljek

6.

TJA1

Nina Miklavžina

MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., NRA 4.6.

torek

6.

učilnica TIT/FIZ

Barbara Petan

NAR 6.,7., BIO 8., KEM 8., 9.,

ponedeljek

7.

učilnica BIO-KEM

Sara Prevolnik

SLJ 8./3, 9./3,

petek

0.

kabinet 55

Bojan Rebernak

ZGO 7. a, b, 8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

četrtek

6.

učilnica ZGO-GEO

Tanja Remih

TIT 6.–8., MAT 7. b, 8/2, 9/2, OGL

torek

6.

MAT2

Mateja Rokavec

SLJ 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, ZGO 7. a., 7. b

četrtek

0.

SLJ 2

Aleksandra Velenšek

TJA 7. b, 8./2, 9./2, NI1,2,3, N2N7-9, N2N4, N2N5-6

četrtek

7.

TJA2