Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje

Določa ga Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Uradni list št. 64/97) in je usklajen z Uredbo vlade o merilih za oblikovanje javne mreže OŠ (Uradni list št. 16/98). Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v OŠ, ki ima sedež na tem območju. Starši pa lahko otroka vpišejo tudi v šolo izven domačega šolskega okoliša, če ta šola s tem soglaša.

Naš šolski okoliš obsega celotno področje KS Pod gradom (2020 ha) in del KS Aljažev hrib.

V sklep je zapisana naslednja opredelitev šolskega okoliša:

Zahodna meja se pričenja na meji z Občino Žalec v stičišču mej KS Otok – Savinja in Pod gradom ter poteka navzdol po občinski meji med Občino Žalec in Mestno občino Celje. Južna meja se nadaljuje po meji med Občino Laško in Mestno občino Celje in gre na vzhodu po občinski meji med Mestno občino Celje in Občino Štore. Severna meja se začenja z mejo naselja Osenca in poteka med severno mejo Osence in Zvodnega ter se nadaljuje čez naselje Zvodno po mji med KS Pod gradom in KS Aljažev hrib. Proti severu sledi meji naselja Zvodno do Teharske ceste, tako da severna meja poteka proti zahodu po robu območja Teharske ceste, ki pa je ne zajema. V nadaljevanju teče meja po Voglajni do sotočja s Savinjo, nato navzgor po levem bregu Savinje in se obrne čez Savinjo po meji med KS Pod gradom in KS Otok – Savinja do občinske meje z Občino Žalec.