Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • ·         formalne naloge (financiranje in drugo)
 • ·         šolski koledar in rokovnik poklicne orientacije
 • ·         nacionalno preverjanje znanja
 • ·         zakonodaja, okrožnice

MOC – Oddelek za družbene dejavnosti

 • ·         financiranje dogovorjenega programa
 • ·         formalne naloge med šolo in ustanoviteljem
 • ·         akcije in prireditve MOC
 • ·         šola v naravi – Baška
 • ·         Dan zdravja

Celeia d.o.o

 • ·         Dobrodelna akcija, obdarovanje
 • ·         Pravljična dežela

Zavod RS za šolstvo

 • ·         izobraževanje strokovnih delavcev
 • ·         tekmovanja iz znanja
 • ·         razvojni projekti
 • ·         usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Državni izpitni center (RIC)

 • ·         nacionalni preizkusi znanja za uč. 6. in 9.r

Nacionalni inštitut za javno zdravje

 • ·         vodenje slovenske mreže Zdravih šol

NIJZ, OE Celje

 • ·         ekološke in zdravstvene akcije in projekti
 • ·         projekti: TO SEM JAZ, VARNO S SONCEM
 • ·         regijsko vodenje Zdravih šol
 • ·         sanitarni pregledi

JZ ZD Celje – Šolski dispanzer

Dispanzer za zobozdravstvo

Dispanzer za mentalno zdravje

 • ·         sistematski zdravstveni pregledi
 • ·         Vzgoja za zdravje (preventivna zdr. predavanja za učence)
 • ·         sistematski zobozdravstveni pregledi
 • ·         izvajanje programa Za zdrave zobe
 • ·         diagnostični pregledi in obravnava učencev z različnimi težavami in pred postopkom UOPP

Center za socialno delo Celje

 • ·         obravnava nasilja, vzgojnih in socialnih težav
 • ·         urejanje problemov otrok ob družinskih težavah in razvezah
 • ·         subvencionirana šolska prehrana (CEUVIZ)

Policija

 • ·         sodelovanje ob nasilju v družini, stikih z otroki, najtežjih kršitvah učencev, kaznivih dejanjih v šoli

Rdeči križ, Karitas,

razni donatorji

 • ·         organizacija brezplačnih letovanj, zimovanj
 • ·         materialna pomoč učencem in družinam (šolske potrebščine, delovni zvezki, prehranski paketi …)

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

 • ·         projekt Izbira poklica – izziv za prihodnost (delavnice za učence, roditeljski sestanek – okrogla miza z gosti)

OŠ Glazija

 • ·         mobilna specialna služba (defektolog, logoped, socialni pedagog)
 • ·         medsebojni obiski učencev

Medobčinsko društvo

prijateljev mladine Celje

 • ·         otroški parlament, bralna značka, teden otroka, akcije

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

 • ·         izvajanje šole v naravi v objektih in po programih CŠOD

Športna zveza Celje

 • ·         tečaji drsanja, plavanja, športna tekmovanja

Projektna pisarna Celje zdravo mesto

 • ·         akcije Celje zdravo mesto, ekologija

Srednje šole

 • ·         poklicno informiranje, informativni dnevi, delavnice, naravoslovni in tehniški dnevi, dnevi odprtih vrat, delavnice za nadarjene

Unescove in EKO osnovne šole

 • ·         povezovanje v projektih Unesco ASP in EKO

OŠ in Glasbena šola v Celju

 • aktivi strokovnih delavcev, aktiv ravnateljev
 • izvajanje tekmovanj
 • prepisi učencev, šolski okoliši
 • dopolnjevanje učne obveznosti učiteljev
 • oprostitev izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene šole
 • gostovanje oddelkov GŠ v OŠ

KS Pod gradom in KS Aljažev hrib

 •  kulturni programi šole, skupne akcije v skrbi za okolje, uporaba šolskih prostorov …

Športna društva

 • ·         uporaba šolske telovadnice